Teisingumo ministerija siūlo tobulinti administracinių bylų nagrinėjimą - Teisės Vartai

Teisingumo ministerija siūlo tobulinti administracinių bylų nagrinėjimą


tm logo apkarpytas
2015-04-16 Seimo posėdyje pateikti Administracinių bylų teisenos ir Administracinių ginčų komisijų įstatymų pataisų projektai, leisiantys pasiekti, kad administracinis procesas būtų aiškesnis, paprastesnis, greitesnis ir patogesnis asmeniui, ginančiam savo teises ir teisėtus interesus administraciniame teisme.

„Gautų bylų skaičius apygardų administraciniuose teismuose kasmet didėja. Jų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas dėl objektyvių priežasčių užsitęsia. Todėl būtina ieškoti galimybių paspartinti bylų nagrinėjimo procesą ir siekti, kad teismų sprendimai būtų priimami greičiau“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pernai apygardų administraciniuose teismuose buvo išnagrinėta 12,8 tūkst. administracinių bylų, 2013 m. – 11,72 tūkst., 2012 m. – 7,9 tūkst. bylų.

Parengtomis pataisomis siūloma peržiūrėti administracinių bylų teritorinio teismingumo taisykles, kad kai kurias bylas, kurios dabar priskiriamos tik Vilniaus apygardos administracinio teismo jurisdikcijai, galėtų nagrinėti ir kitų apygardų administraciniai teismai. Taip pat siūloma išplėsti bylų nagrinėjimo rašytinio proceso būdu galimybes, nustatyti, kad daugiau bylų teisėjai nagrinėtų vienasmeniškai, o ne trijų teisėjų kolegija.

Taip pat teisės aktų projektuose siūloma nustatyti, kad skundo padavimo terminas negali būti atnaujintas, jei nuo skundžiamo administracinio akto priėmimo, veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo laiko pasibaigimo praėjo daugiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika, susijusi su administracinio akto priėmimu, veiksmo atlikimu ar neveikimu.

Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisose siūloma gerinti proceso dalyvių teisinę padėtį: atsakovai ir tretieji suinteresuoti asmenys turėtų teisę pasisakyti teismui sprendžiant termino skundui paduoti atnaujinimo klausimą, taip pat dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir pan.). Siekiant stiprinti kvalifikuotą atstovavimą teismo procese, projekte taip pat numatytas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių atstovauti pagal pavedimą administracinėse bylose.

Administracinių ginčų komisijų įstatymo pataisose Teisingumo ministerija siūlo įtvirtinti taikos sutarties sudarymo institutą ikiteisminiame bylos nagrinėjime, nustatyti, kad neįvykdyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimai, kuriais išspręstas ginčas ir kurie nebuvo apskųsti per įstatyme nustatytą terminą, vykdomi priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, atsisakant tokių sprendimų peržiūros teisme.

Nuoroda: Teisingumo ministerija

 

Naujienlaiškiai
Informacija