Privatumo politika - Teisės Vartai

Privatumo politika

Privatumo politika

Jeigu naudojatės TeisėsVartai.lt sistema (toliau – Sistema), vadinasi Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Sistema yra nuolatos atnaujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai atnaujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos galite susisiekti su mumis el. paštu info@teisesvartai.lt.

 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems TeisėsVartai.lt internetinėje svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Sistemoje, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Sistemoje, asmeninių paskyrų tvarkymą, naudojimąsi teisinių paslaugų paieškos galimybėmis, teisinių paslaugų pasiūlymų teikimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
 2. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Sistemos Paslaugomis.
 3. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja TeisėsVartai.lt. Nei TeisėsVartai.lt, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.
 4. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Sistemoje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, bet jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Sistemos paslaugomis, TeisėsVartai.lt prašys pateikti asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Sistemoje.
 5. TeisėsVartai.lt primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Sistemai be tėvų ar globėjų leidimo. TeisėsVartai.lt niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Ryšium su tuo, kas išdėstyta anksčiau, TeisėsVartai.lt mano, kad Sistemoje besilankantys asmenys yra ne jaunesni nei 18 metų. Radę Sistemoje prisiregistravusį 18 metų dar neturintį asmenį ar tokį asmenį, pateikusį melagingus duomenis, TeisėsVartai.lt iškart tokį asmenį be jokio įspėjimo pašalina iš Sistemos.
 6. TeisėsVartai.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdami Sistemoje besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Asmenų registracija

 1. Tam, kad asmuo efektyviai galėtų naudotis Sistemoje esančiomis paslaugomis ir gauti jas visas, reikia prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Sistemoje teikiantys savo kontaktinę informaciją asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti kiti Sistemoje užsiregistravę asmenys ir (ar) TeisėsVartai.lt.
 2. TeisėsVartai.lt asmeninius duomenis, pateiktus Sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų TeisėsVartai.lt, asmuo turi teisę nesinaudoti Sistema ir nepateikti savo asmeninių duomenų.
 3. Be duomenų rinkimo per Sistemą, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su TeisėsVartai.lt, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Sistemos apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų TeisėsVartai.lt apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.
 4. Užsiregistravęs Sistemoje asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Sistemoje, jiems pasikeitus.
 5. Kai asmuo prisijungia prie Sistemos, tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Sistemos puslapiai, laiko, praleisto Sistemoje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Sistemos turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Sutikimas

 1. Asmuo registracijos metu gali pasirinkti, ar registracijos metu pateikti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo apie savo sprendimą dėl sutikimo išreiškia registruodamasis ir pažymėdamas varnele sutikimo tekstą „Sutinku su taisyklėmis bei privatumo politika“. Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, asmuo gali atsiųsti prašymą elektroninio pašto adresu info@teisesvartai.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis.
 2. Saugomi asmenų visi turimi asmeniniai duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė TeisėsVartai.lt; informacija, kurią TeisėsVartai.lt gauna asmeniui naudojantis TeisėsVartai.lt paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.
 3. TeisėsVartai.lt stebi Sistemos lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Sistemoje, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Sistemoje metu. Tai padeda TeisėsVartai.lt suprasti, kaip asmenys naudojasi Sistema bei suteikia galimybę gerinti Sistemos teikiamas paslaugas.
 4. Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad TeisėsVartai.lt renka informaciją apie asmenį naudodamiesi slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Sistemoje. TeisėsVartai.lt slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Be tinklalapio indikatorių, Sistemoje taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Tinklalapio indikatorių technologija leidžia TeisesVartai.lt sužinoti, kuris asmuo naršydamas Sistemoje spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Asmuo gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl. cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju kai kurios Sistemos funkcijos gali neveikti.

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

 1. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams TeisėsVartai.lt gali naudoti asmenų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų asmenį:

16.1. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekdami išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Sistemos paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų TeisėsVartai.lt negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Sistemos turinio ir siūlomų Paslaugų;

16.2. tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

16.3. naudoja operacijoms, susijusioms su paslaugų pardavimo ir pirkimo vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp TeisėsVartai.lt ir asmens vykdymo, įskaitant asmens apmokėjimo patvirtinimą, taip pat klientų aptarnavimo paslaugas (pvz. klausiant asmens nuomonės apie Sistemos paslaugas ir pan.), organizuojant ir vykdant Sistemoje besilankantiems asmenims TeisėsVartai.lt ar trečiųjų asmenų loterijas, konkursus ir vykdant kitą reklaminę veiklą;

16.4. TeisėsVartai.lt kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;

16.5. TeisėsVartai.lt gali naudoti asmenų asmeninę informaciją tam, kad galėtų su asmeniu susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Sistemoje ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. TeisėsVartai.lt gali panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas Sistemos organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, laimi ir TeisėsVartai.lt reikia susisiekti su juo;

16.6. turėdami asmens sutikimą (duotą TeisėsVartai.lt Sistemoje), TeisėsVartai.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į registruoto Sistemoje asmens mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie savo ar trečiųjų asmenų Paslaugas, kurios, TeisėsVartai.lt nuomone, gali sudominti asmenį. Turėdami asmens sutikimą, TeisėsVartai.lt gali derinti turimą informaciją apie asmenį su trečiųjų asmenų turima bendro pobūdžio ar reklamine informacija tam, kad galėtų pateikti asmeniui naujų Paslaugų ir kitų įdomių pasiūlymų.

 1. Naudojantis Sistema draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą TeisėsVartai.lt, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 2. TeisėsVartai.lt neatsako už Sistemoje pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 3. Naudojantis Sistema draudžiama siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (dėl ko nebuvo gautas asmens sutikimas).
 4. TeisėsVartai.lt primena, jog asmuo yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. TeisėsVartai.lt prašo asmenį būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Asmuo turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie asmens elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai asmuo naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. bibliotekoje ir kitur).
 5. TeisėsVartai.lt įspėja, kad asmuo turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip asmens tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Sistemos teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiai panaudota ir nukreipta prieš asmens interesus, taip pat ir tokioms veikoms kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

Registracijos panaikinimas

 1. Asmenys, prisiregistravę TeisėsVartai.lt Sistemoje, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš TeisėsVartai.lt duomenų bazės, pašalindami savo registraciją.
 2. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu info@teisesvartai.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, vartotojo vardą ir kitus registracijos duomenis.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

 1. TeisėsVartai.lt prisiregistravusių asmenų asmeninius duomenis saugo ne ilgiau kaip vienus metus po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako TeisėsVartai.lt teikiamų paslaugų išsiregistruodamas iš Sistemos TeisėsVartai.lt.
 2. TeisėsVartai.lt turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Sistemos duomenų bazės. TeisėsVartai.lt turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos TeisėsVartai.lt, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 3. TeisėsVartai.lt jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
 4. TeisėsVartai.lt nėra atsakingi už asmens privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmenys pasiekia naudodamiesi Sistemoje esančiomis nuorodomis. TeisėsVartai.lt rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne TeisėsVartai.lt priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 5. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti TeisėsVartai.lt vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Sistema ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Sistema ir jos Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Sistemoje. Sistemoje besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.
 6. Norėdami apsaugoti asmenų duomenis, TeisėsVartai.lt naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie asmens prisijungimo duomenų gali prieiti tik įgalioti TeisėsVartai.lt darbuotojai.
 7. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal TeisėsVartai.lt buveinės vietą.
Naujienlaiškiai
Informacija