Taisyklės - Teisės Vartai

Taisyklės

Sveiki apsilankę teisinių paslaugų paieškos ir reklamos sistemoje TeisėsVartai.lt. Naudodamiesi sistema TeisėsVartai.lt Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate vadovautis šių taisyklių nuostatomis. Sistema  yra nuolatos tobulinama, atnaujinama ir pildoma naujomis funkcijomis bei paslaugomis, todėl atsižvelgiant į tai atnaujinamos ir šios taisyklės. Jeigu Jums kils klausimų, dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu info@teisesvartai.lt.

Bendrosios nuostatos

 1. Šis dokumentas yra sutartis (toliau- Sutartis) tarp TeisėsVartai.lt (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Advokatas/Teisininkas) dėl naudojimosi sistema TeisesVartai.lt.
 2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:

2.1.  Sistema – teisinių paslaugų paieškos ir reklamos internetinė svetainė TeisėsVartai.lt (internetinis svetainės adresas www.teisesvartai.lt).

2.2. Advokato/Teisininko paslauga – Advokato/Teisininko veikla (pvz. teisinių paslaugų teikimo, atstovavimo, konsultacijų teikimo, teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, organizavimo ir kitos paslaugos), kurią Advokatas/Teisininkas gali suteikti asmeniui už atlygį.

2.3.  Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo).

2.4.  Lankytojas – neužsiregistravęs Sistemoje asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją Sistemoje.

2.5.  Registruotas lankytojas – užsiregistravęs Sistemoje fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją Sistemoje, teikti užklausas dėl teisinių paslaugų teikimo bei gauti Advokatų/Teisininkų atsakymus, taip pat turintis teisę pasirinkti konkretų Advokatą/Teisininką.

2.6. Advokatas – užsiregistravęs Sistemoje Lietuvos Advokatūros narys (fizinis asmuo) ir susikūręs Advokato paskyrą Sistemoje (Advokatai atstovauja klientų interesams teismuose, konsultuoja įvairiais teisminiais klausimais, teikia teisines paslaugas. Vadovaujantis LR teisės aktais Advokatas privalo turėti galiojantį advokato pažymėjimą, kurį pateiks jį pasirinkusiam asmeniui).

2.7. Teisininkas – užsiregistravęs Sistemoje fizinis asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir susikūręs Teisininko paskyrą Sistemoje (Teisininkas konsultuoja įvairiais teisminiais klausimais, rengia teisinę reikšmę turinčius dokumentus ir pan.).

2.8. Advokato/Teisininko paskyra – Advokato/Teisininko sukurta paskyra Sistemoje, skirta Potencialių klientų paieškai, teisinėms paslaugoms teikti ar paslaugoms reklamuoti.

2.9. Žinutė – asmeninė, per Sistemos žinučių valdymo įrankį Advokatui/Teisininkui ar Registruotam lankytojui išsiųsta tekstinė žinutė.

2.10. Paslaugos – teisinių paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia TeisėsVartai.lt.

 1. Naudodamasis(-i) Sistema Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Sistema, šių Taisyklių prasme, apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Jums prisijungus prie Sistemos naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis(-i) Sistema, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir būti jų susaistytas(-a). Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Sistema.
 2. Sistemoje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma TeisėsVartai.lt patarimu arba reikalavimu pirkti teisines paslaugas iš Advokato/Teisininko ar teikti teisines paslaugas Registruotam lankytojui.
 3. Taisyklės gali būti TeisėsVartai.lt vienašališkai keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant asmenis pačioje Sistemoje. Pakeistos Taisyklės privalomos nuo informavimo apie jų pakeitimus, t. y. nuo naujos Taisyklių redakcijos paskelbimo Sistemoje.
 4. TeisėsVartai.lt vienašališkai nustato, keičia, apriboja asmenų registraciją, naudojimosi Sistema taisykles, sąlygas bei tvarką.
 5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji likusių Taisyklių nuostatų nedaro negaliojančių.

Teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

 1. Sistema teikia teisinių paslaugų paieškos, Advokatų/Teisininkų potencialių klientų paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis Sistemos Paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie TeisėsVartai.lt veiklą – elektroniniu laišku, naujienlaiškiu, SMS žinute, ar kitais būdais.
 3. TeisėsVartai.lt neatsako, jei Advokatas/Teisininkas nepateikia pasiūlymų Registruotiems lankytojams (atsakymų į Registruotų lankytojų užklausas) ar teikia netinkamas ar nekokybiškas savo teisines paslaugas. Taip pat TeisėsVartai.lt neatsako už Registruotų lankytojų užklausose pateikiamą informaciją Advokatams/Teisininkams, ar už Registruotų lankytojų ir Advokatų/Teisininkų veikimą ar neveikimą vienas kito atžvilgiu. Ši sistema yra skirta tik teisinių paslaugų ir/ar Advokatų/Teisininkų potencialių klientų paieškai. Visi Advokato/Teisininko ir Registruoto lankytojo tarpusavio santykiai bei rizika yra Advokato/Teisininko ir Registruoto lankytojo reikalas.
 4. TeisėsVartai.lt neatsako už bet kokių Paslaugų tiekimo trikdžius Sistemoje – internetinio ryšio tiekimą ar bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 5. Advokatas/Teisininkas ir Registruotas lankytojas įsipareigoja naudotis visomis Sistemos teikiamomis Paslaugomis, nepažeisdamas šios Sistemos naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Sistemos Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri sąlygotų visų Paslaugų teikimo trukdžius, nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Sistemos Registruotų lankytojų ir Advokatų/Teisininkų duomenų ar duomenų apie bet kokius Sistemos Registruotų lankytojų ir Advokatų/Teisininkų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas, jų kainas, paslaugų vaizdinę medžiagą ir t. t.;

Registruoto lankytojo teisės ir pareigos

 1. Naudodamasis bet kuria Paslauga Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas patvirtina, kad jis (ji):

14.1. yra 18 metų, veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Sistemoje;

14.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;

14.3. supranta ir sutinka, kad Registruotam lankytojui ir/ar Advokatui/Teisininkui  sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ir/ar Advokato/Teisininko bei  TeisėsVartai.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

14.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Registruoto lankytojo ir Advokato/Teisininko vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Sistema, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Registruotam lankytojui bei Advokatui/Teisininkui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o TeisėsVartai.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Registruoto lankytojo, Advokato/Teisininko vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Registruoto lankytojo, Advokato/Teisininko tapatybės;

14.5. supranta ir sutinka, kad TeisėsVartai.lt tvarkytų ir valdytų Registruoto asmens ir Advokato/Teisininko duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais.

14.6. Siųsdamas užklausą/Atsakydamas į užklausas:

14.6.1.  naudoti lietuviškas raides;

14.6.2.  rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;

 1. Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas įsipareigoja:

15.1.  pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:

 • Registruotas lankytojas įsipareigoja pateikti tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, o pateikiant užklausą Advokatui/Teisininkui – atitinkantį tikrovę, teisingą ir išsamų teisinės problemos aprašymą, užklausos galiojimo terminą, miestą, teisės sritį, laukiamo atsakymo datą.
 • Advokatas/Teisininkas įsipareigoja, pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save: tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, atstovaujamos kontoros/organizacijos pavadinimą, teisės sritį, miestą, o atsakant į registruoto lankytojo užklausas –  pasiūlymo sumą.
 • Jei registruojasi juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);

Pažeidus 15. punkte nurodytą sąlygą, Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas yra įspėjamas TeisėsVartai.lt pranešimu ir, per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko į Sistemą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Sistemos.

15.2.  saugoti Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko prisijungimo slaptažodį (jei tokie Registruotam lankytojui ar Advokatui/Teisininkui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas įgaliojo atstovauti jam naudojantis Sistema;

15.3.  nedelsdamas pranešti TeisėsVartai.lt apie bet kokius Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Sistemoje) ir (ar) duomenų pasikeitimus Sistemoje;

15.4.  nedelsdamas el. paštu info@teisesvartai.lt pranešti TeisėsVartai.lt, jei Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko prisijungimo prie sistemos duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

Kuriant juridiniam asmeniui priklausančią paskyrą galioja ir 15.1.-15.3. p. nustatytos sąlygos. Todėl, tokioje paskyroje turi būti nurodytas fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė ir kontaktai.

Advokato/Teisininko teisės ir pareigos

 1. Advokatas/Teisininkas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad Advokatas/Teisininkas asmenims teikdamas teisines paslaugas turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą veiklą.
 2. Advokatas/Teisininkas įsipareigoja:

17.1. laikytis visų Registruoto lankytojo įsipareigojimų nurodytų 14-15 punktuose.

17.2. teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Advokatas/Teisininkas įsipareigoja, registruodamasis Sistemoje, nurodyti atstovaujamos kontoros/organizacijos pavadinimą.

17.3. Advokatas/Teisininkas įsipareigoja nesiregistruoti Sistemoje daugiau nei vieną kartą. Advokatas/Teisininkas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti Asmeniniai puslapiai trinami iš Sistemos.

17.4. užtikrinti, kad siūlomos teisinės paslaugos ar Sistemoje Advokato/Teisininko pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant el. pašto laiškus ir kt. (toliau – Advokato/Teisininko informacija):

17.4.1.  nėra klaidinanti ar neteisinga. N.B. TeisėsVartai.lt neprisiima jokios atsakomybės dėl Advokatų/Teisininkų pateiktos informacijos ir duomenų teisingumo, ši atsakomybė tenka patiems Advokatams/Teisininkams ar asmenims, melagingai užsiregistravusiems kaip Advokatas/Teisininkas. Ar asmuo yra advokatas, galima pasitikrinti www.advoco.lt.

17.4.2. nesiūlo įsigyti paslaugų, kurios prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

17.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

17.4.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus);

17.4.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

17.4.6. neturi virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Sistemos veikimą ir (ar) Paslaugų teikimą, būti nukopijuoti į kito Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko kompiuterį ir dėl to padaryti žalą kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Advokato/Teisininko ar jo turtui, trukdyti kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Advokatui/Teisininkui naudotis Sistema, Paslaugomis ir (ar) kompiuteriu;

17.4.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su TeisėsVartai.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos ir (ar) prekės, taip pat nuorodos į tokius asmenis, paslaugas ir (ar) produktus;

17.5. naudodamasis Sistema pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas Advokato/Teisininko paslaugas t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas. Taip pat Advokatas/Teisininkas patvirtina, jog jis (ji) atitinka Taisyklių 2.6. ar 2.7. nurodytus apibrėžimus ir turi teisę teikti teisines paslaugas.

 1. Advokatas/Teisininkas turi teisę:

18.1. pašalinti savo paskyrą (pašalinus paskyrą, negrįžtamai dingsta visa nario informacija, buvusi Advokato/Teisininko paskyroje, ir tokios informacijos atkūrimas negalimas).

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 1. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko teisę ar galimybę naudotis Sistema, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas pateikė Sistemai, pakeitimu, ištrinimu, Advokato/Teisininko ar Registruoto lankytojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Advokatui/Teisininkui iš naujo registruotis Sistemoje, jei Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas:

19.1.pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

19.2.pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Sistema;

19.3.tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Sistemoje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, TeisėsVartai.lt nuomone, netinkamai elgiasi.

 1. Paslaugų teikėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko veiksmus Sistemoje. Naudodamas teisėtas priemones, Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.
 2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Sistemos bet kokią Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko pateiktą informaciją, jei, Paslaugų teikėjo nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
 3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nenaudoti Registruoto lankytojo ir/ar Advokato/Teisininko informacijos, pateikiamos užklausose dėl teisinių paslaugų teikimo ir atsakymuose į užklausas (t.y. Registruotų lankytojų teisinių problemų pavadinimų ir aprašymų – užklausų, Advokatų/Teisininkų atsakymų į Registruotų lankytojų užklausas, pasiūlymų sumų ir komentarų), TeisėsVartai.lt reklaminėje medžiagoje ar kituose šaltiniuose, taip pat neatskleisti tretiesiems asmenims jokios Registruoto lankytojo TeisėsVartai.lt Sistemoje pateiktos asmeninės informacijos. TeisėsVartai.lt tikslas yra sudaryti sąlygas Registruotiems lankytojams rasti tinkamas ir jų lūkesčius atitinkančias teisines paslaugas, o  Advokatams/Teisininkams rasti potencialius klientus, todėl visa Registruoto lankytojo ir/ar Advokato/Teisininko informacija, pateikiama užklausose dėl teisinių paslaugų teikimo ir atsakymuose į užklausas, yra tik Registruoto lankytojo ir/ar Advokato/Teisininko reikalas, dėl kurio TeisėsVartai.lt neprisiima jokios atsakomybės.
 4. Paslaugų teikėjas, tik gavęs išimtinį ir papildomą Advokato/Teisininko rašytinį sutikimą, turi teisę naudoti Advokato/Teisininko informaciją (t. y. advokato vardas, pavardė, atstovaujama kontora, kontoros adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) visoje Sistemos TeisėsVartai.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Minėta Advokato/Teisininko informacija yra naudojama išimtinai tik TeisėsVartai.lt  Sistemos ir joje esančių narių paslaugoms populiarinti ir viešinti.
 5. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra:

24.1. pakeisti ar pertvarkyti Sistemoje teikiamą Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko informaciją tam, kad Sistema būtų patogiau naudotis;

24.2. be Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Advokato/Teisininko išankstinio įspėjimo nutraukti Sistemos veiklą.

Sistemos paslaugos

 1. Kiekvienas Advokatas ar Teisininkas, kuris teikia teisines paslaugas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, gali registruotis Sistemoje TeisėsVartai.lt ir teikti atitinkamas paslaugas tam tikroje teritorijoje.
 2. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos Sistemoje teikiamos nemokamai.
 3. Sistemos paslauga – Registruoto lankytojo užklausos funkcija („Rasti advokatą/teisininką“) – skirta asmenims lengvai ir greitai rasti konkrečias teisines paslaugas teikiančius Advokatus/Teisininkus konkrečiame mieste. Advokatai/Teisininkai gavę tokią Registruoto lankytojo užklausą su teisinės problemos aprašymu, į ją atsako ir pateikia savo pasiūlymus (paslaugų kainą, komentarus). Registruotas lankytojas pasirenka labiausiai jo lūkesčius atitinkantį (pagal paslaugų kainą, miestą ir pan.) Advokato/Teisininko pasiūlymą.  TeisėsVartai.lt neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės dėl įvykusių teisinių paslaugų paieškos rezultatų t.y. Registruotam lankytojui pasirinkus ir patvirtinus konkretų Advokatą/Teisininką savo teisinės problemos sprendimui, tolimesni Registruoto lankytojo ir Advokato/Teisininko santykiai (susisiekimas, bendravimas, paslaugų suteikimas/apmokėjimas ir pan.) yra grynai jų reikalas ir priklauso tik nuo Registruoto lankytojo bei pasirinkto Advokato/Teisininko. TeisėsVartai.lt neprisiima jokios atsakomybės, jei naudodamasis sistema Registruotas lankytojas ir/ar Advokatas/Teisininkas, neranda jokios ieškomos informacijos (teisinių paslaugų, klientų ir pan.).
 4. Registruotiems lankytojams draudžiama per užklausos funkciją siųsti Advokatams/Teisininkams reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas, nesusijusias su teisinių paslaugų paieška. Užklausos funkcija skirta tik Advokatų/Teisininkų teikiamų paslaugų paieškai. Advokatams/Teisininkams, atsakant į Registruotų lankytojų užklausas, draudžiama siųsti Registruotiems lankytojams reklaminio turinio žinutes, nesusijusias su jų teikiamomis teisinėmis paslaugomis ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas, nesusijusias su jų teikiamomis teisinėmis paslaugomis. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai, Registruoti lankytojai ar Advokatai/Teisininkai siųs reklaminio turinio žinutes, Paslaugų teikėjas turi teisę pašalinti tokį asmenį iš TeisėsVartai.lt sistemos, o visą informaciją apie asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Svetainėje pateikta Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, Paslaugų teikėjo gali būti blokuojama; pateikta žinomai klaidinga informacija gali būti Paslaugų teikėjo redaguojama.
 2. Paslaugų teikėjas be atskiro įspėjimo gali atlikti Advokato/Teisininko  paskyros redagavimo veiksmus, jei Advokatas/Teisininkas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
 3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko prieigą prie Sistemos ar naudojimąsi jos teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

 1. Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Advokatų/Teisininkų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis TeisėsVartai.lt sistemos privatumo politikos nuostatais.

Intelektinė nuosavybė

 1. Paslaugų teikėjas yra visų teisių į Sistemos turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
 2. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Sistemoje, yra Paslaugų teikėjo nuosavybė ir tik Paslaugų teikėjas turi teisę jais naudotis.
 3. Sistemoje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
 4. Bet koks Lankytojų, Registruotų lankytojų, Advokatų/Teisininkų ar trečiųjų asmenų atliekamas Sistemos turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 5. Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas sutinka, kad publikacijos ir kita Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko teikiama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Sistemos duomenų bazės dalimi, Paslaugų teikėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami. Paslaugų teikėjas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus, Advokatus/Teisininkus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui ar Advokatui/Teisininkui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 6. Sistemoje Advokatai/Teisininkai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Teikiantis medžiagą Advokatas/Teisininkas, kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Paslaugų teikėjas elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

Atsakomybė

 1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Sistemos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo, Registruoto lankytojo, Advokato/Teisininko ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už teisinių paslaugų, kurias ras Registruoti lankytojai bei kurios bus suteiktos Registruotiems lankytojams, naudojantis Sistema, kokybę.
 3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas supranta ir sutinka su tuo, kad Sistema ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių papildomų Paslaugų teikėjo patvirtinimų ar garantijų dėl to, jog Sistema veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Advokatui/Teisininkui ar tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Sistemoje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugų teikėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Advokatui/Teisininkui ar tretiesiems asmenimis.
 4. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas naudodamasis Sistema ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 5. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Advokato/Teisininko naudojimusi Sistema ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 6. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Advokatas/Teisininkas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Advokatui/Teisininkui naudojantis Sistema ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 7. Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Advokatas/Teisininkas naudojosi Sistema ir (ar) Paslaugomis.

Teisiniai ginčai

 1. Paslaugų teikėjas vykdo veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.
Naujienlaiškiai
Informacija