Akcinių bendrovių įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimai - Teisės Vartai

Akcinių bendrovių įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimai

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai2017-07-13 įsigaliojo 2017-06-29 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 41-1, 43, 44, 45, 45-1, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 47-1, 47-2 ir 53-1 straipsniais įstatymas (Įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalys, 6 straipsnis, 8–11 straipsniai, 12 straipsnio 5–7 dalys, 13, 14 straipsniai, 16 straipsnio 1 dalis, 18, 20 straipsniai, 22 straipsnio 4 dalis, 24–31 straipsniai įsigalioja 2018-01-01)

Plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3989c2c0670011e7b85cfdc787069b42

2017-06-28 įsigaliojo 2017-06-20 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37, 46, 52, 72, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-465.

Plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/109fd0005b3611e79198ffdb108a3753

2018-01-01 įsigalios 2017-05-11Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 37-1 straipsniu įstatymas XIII-356 (Įstatymo 2 straipsnio 7 dalis įsigaliojo 2017-05-23).

Plačiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7c02e803c6111e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=42621a13-44da-4866-a9e4-0e0e7865c21f

2018-01-01 įsigalios 2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 ir 4.58 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-557 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-13).

Plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93ba98f0670011e7b85cfdc787069b42

Esminiai Akcinių bendrovių įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimai išdėstyti žemiau:

1) atsisakoma uždarosios akcinės bendrovės akcininkų maksimalaus skaičiaus apribojimo (nebus reikalaujama,  kad uždarosios akcinės bendrovės akcininkų skaičius būtų mažesnis kaip 250.

2) iki 25 000 EUR sumažinami reikalavimai akcinių bendrovių įstatinio kapitalo minimaliam dydžiui.

3) Bendrovės galės suteikti akcijų bendrovės, patronuojančios ir (ar) dukterinės bendrovės darbuotojams, valdymo organo ar priežiūros organo nariams. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turės patvirtinti taisykles dėl akcijų suteikimo bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams. Minėtose taisyklėse turės būti nustatyti pagrindinės gairės, kuriomis remiantis akcijos bus suteikiamos minėtiems subjektams, taip pat disponavimo akcijomis ribojimai.

4) numatomos išimtys, kada uždaroji akcinė bendrovė galės siūlyti savo akcijas ir tai nebus laikoma viešu vertybinių popierių siūlymu, t.y. viešu siūlymu nebus laikoma: (i) kai uždarosios akcinė bendrovės siūlomos akcijos ar siūlymas atitiks bent vieną iš Vertybinių popierių įstatyme nustatytų sąlygų – kai vertybinius popierius viešai siūlant ar įtraukiant į prekybą reguliuojamoje rinkoje, nereikalaujama paskelbti prospekto. (ii) kai uždarosios akcinės bendrovės akcijų bus siūloma įsigyti šias akcijas galintiems įsigyti asmenims (akcininkams, darbuotojams, bendrovės kreditoriams, profesionaliems investuotojams, atitinkantiems Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus kriterijus, ir galiausiai informuotiesiems investuotojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytus kriterijus).

5) Civiliniame Kodekse nustatomas palengvinimas verslui (įsigalios nuo 2018-01-01), kad uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymui nėra privaloma notarinė forma, kai uždarosios akcinė bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį. Atsižvelgiant į tai, keičiasi ir Akcinių bendrovių įstatymas, numatant, kad uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas gali būti perduotas vienam iš juridinių asmenų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turinčių teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas (finansų maklerio įmonės, licencijuotos kredito įstaigos ir AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas).

6) sudaromos galimybės bendrovėms pakeisti išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.

7) siekiama užtikrinti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai teikiamų duomenų apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus teisėtumą ir išsamumą; įtvirtinti teisines prielaidas duomenis apie vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininką kaupti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (toliau -JADIS). Nuo šiol duomenys apie vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininką reikės pranešti JADIS. Akcinių bendrovių įstatyme numatoma pareiga JADIS sistemai teikti detalesnę informaciją apie akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų įgijimą, nurodant akcijų įgijimo būdą ir įgijimo datą, taip pat JADIS tvarkytojui teikti informaciją ne tik apie akcijų perleidimo, bet ir apie akcijų anuliavimo datas, akcijų klasės konvertavimo bei akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, datas.

 

Naujienlaiškiai
Informacija