Leidimas laikinai gyventi LR - Teisės Vartai

Leidimas laikinai gyventi LR

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.


Kas gali gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi?

Užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančio Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Remiantis minėtu įstatymu leidimas laikinai gyventi LR gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:

 • jis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę,
 • jis yra lietuvių kilmės užsienietis,
 • yra šeimos susijungimo atvejis,
 • jis ketina dirbti,
 • jis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą,
 • jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje,
 • jis ketina mokytis,
 • jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju),
 • jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu,
 • jis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas;
 • jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi ir kt.

Kam pateikiami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba pakeitimo?

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinės įstaiga), o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) užsienietis pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, arba migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.


Kokius dokumentus būtina pateikti norint gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi?

Dokumentų sąrašus galima rasti: www.migracija.lt


Kiek laiko nagrinėjamas užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi?

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi, kai užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikia darbdavio įsipareigojimą jį įdarbinti pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 2 ir ne didesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, taip pat užsieniečio prašymas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo šio Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, kai užsienietis atitinka šio Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ir šio užsieniečio šeimos nariui turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi, kai užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikia darbdavio įsipareigojimą jį įdarbinti pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Užsieniečio prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Dėl šio leidimo turi būti kreipiamasi likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki turimo leidimo galiojimo laiko pabaigos.


Kas priima sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi ir jį išduoda?

Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (pakeitimo) užsieniečiui priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo užsieniečiui, kuris turi leidimą laikinai gyventi  ir kreipiasi dėl šio leidimo pakeitimo tuo pačiu pagrindu, kuriuo remiantis jam buvo išduotas leidimas, priima gyvenamosios vietos migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, arba migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Pateikiant dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje turi būti teisėtas.

Sprendimas išduoti (pakeisti) užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje netenka galios, jei užsienietis  juo nepasinaudoja 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Šaltinis: Migracijos departamentas


Kita naudinga informacija

 1. Antrinė teisinė pagalba
 2. Ar man reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas?
 3. Bažnytinės santuokos sudarymas
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas
 6. Bendrovės reorganizavimas
 7. Įgaliojimas
 8. Įmonės steigimas elektroniniu būdu
 9. Įmonių pavadinimų sudarymo taisyklės
 10. Įpėdinių pagal įstatymą eilės
 11. Įvaikinimas
 12. Juridinio asmens adreso (buveinės) keitimas
 13. Juridinio asmens atstovybės steigimas
 14. Juridinio asmens filialo steigimas
 15. Juridinio asmens pavadinimo keitimas
 16. Kas gali mane atstovauti teisme?
 17. Kas turi teisę pretenduoti į privalomąją palikimo dalį?
 18. Kas yra šeimos turtas?
 19. Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 20. Kokiais būdais gali būti priimtas palikimas ir koks yra palikimo priėmimo terminas?
 21. Leidimas laikinai gyventi LR
 22. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas
 23. Neveiksnaus/ribotai veiksnaus asmens turto naudojimas
 24. Noriu išduoti vekselį, ar privalau kreiptis į notarą?
 25. Noriu pasirašyti paskolos sutartį, ar privalau kreiptis į notarą?
 26. Noriu perleisti UAB akcijas, kokia tvarka galioja šiuo metu?
 27. Pareiga pakeisti UAB ir AB įstatus, įstatinį kapitalą išreiškiant eurais
 28. Paveldimo turto mokestis
 29. Perleidžiamas/suvaržomas turtas. Ar reikia teismo leidimo?
 30. Pirminė teisinė pagalba
 31. Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę
 32. Prokūra
 33. Rizika pasirašant preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį
 34. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutikimu
 35. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
 36. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
 37. Testamentai
 38. Tėvystės pripažinimas
 39. Turto dovanojimas
 40. Turto perleidimas už rentą
 41. Vedybų sutartys
 42. Žemės sklypų sujungimas ir paskirties bei naudojimo būdo keitimas
 43. Žodžio „Lietuva“ vartojimas įmonių pavadinimuose

 

Naujienlaiškiai
Informacija